Regulamin Szkoleń

Regulamin Szkolenia Doskonalenia Techniki Jazdy Motocyklem “Na Kolanie – szkolenie indywidualne na placu”

§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i uczestnictwa w szkoleniach doskonalenia techniki jazdy motocyklem pn „Na Kolanie – szkolenie indywidualne na placu” (dalej: „Szkolenia”).
2. Szkolenia organizowane są dla kierowców amatorów, a także dla kierowców zaawansowanych i posiadających umiejętności w technice jazdy motocyklem.
3. Szkolenia nie mają charakteru zawodów.

§ 2

Organizatorem szkoleń doskonalenia techniki jazdy motocyklem pn. „Na Kolanie” jest:
Alicja Nowińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Na Kolanie Alicja Nowińska, ul. Stanisława Filipkowskiego 16/1, 81-578 Gdynia, NIP: 7422141181, oraz Maciej Nowiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Na Kolanie Maciej Nowiński, ul. Stanisława Filipkowskiego 16/1, 81-578 Gdynia, NIP: 5842541696  www.nakolanie.pl, e-mail: kontakt@nakolanie.pl (dalej: „Organizator”).
Lokalizacja szkolenia: Plac Koncertowy w Czymanowie ul. Widokowa kod pocztowy 84-250.
Organizator przed każdą edycją szkolenia poinformuje uczestników o ewentualnych zmianach.

§ 3

1. Organizator zastrzega, że do uczestnictwa w Szkoleniu mogą przystąpić jedynie osoby spełniające poniższe warunki:
a. posiadają ukończone 18 lat, lub w przypadku braku ukończonych 18 lat jest w towarzystwie opiekuna prawnego na czas części praktycznej Szkolenia. Opiekun prawny musi podpisać zgodę pisemna na udział osoby niepełnoletniej w Szkoleniu;
b. posiadają oraz okażą Organizatorowi w dniu szkolenia uprawnienia do kierowania motocyklem, na którym będą się szkolić. W tym wypadku kat. A.
c. posiadają motocyklowy strój ochronny w postaci: kasku motocyklowego spełniającego normę ECE 22-05, motocyklowych rękawic, spodni, kurtki, butów posiadających wzmocnienia oraz ochraniacze newralgicznych punktów.
d. akceptują Regulamin i uiszczą opłatę na wskazany przez Organizatora rachunek bankowy nie później niż na 1 dni przed rozpoczęciem Szkolenia. (dalej: „Uczestnicy”)

2. Szkolenia będą odbywały się w edycjach rocznych w okresie od kwietnia do września przy czym szczegóły w zakresie terminów dostępnych Szkoleń przekazuje każdocześnie Organizator za pośrednictwem strony internetowej www.nakolanie.com lub portalu facebook.pl.
3. Każde Szkolenie obejmuje zajęcia praktyczne w wymiarze 1 godziny.
4. Organizator zastrzega prawo do odwołania Szkolenia w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, z przyczyn losowych, lub gdy w odpowiednim okresie nie zbierze się wymagana liczba Uczestników odbywających Szkolenie tego samego dnia. O takiej sytuacji Uczestnicy zostaną poinformowani poprzez wiadomość SMS lub wiadomością email, na dane podane Organizatorowi przy zgłoszeniu. W przypadku odwołania Szkolenia Organizator zobowiązuje się do zwrotu 100% wpłaconej opłaty w ciągu 7 dni od daty poinformowania Uczestnika o odwołaniu szkolenia na wskazany przez uczestnika rachunek bankowy. Odwołanie Szkolenia z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych może nastąpić jedynie w miejscu i dniu Szkolenia po zapoznaniu się z warunkami przez Organizatora. Wystąpienie niewielkich opadów deszczu przed rozpoczęciem, lub w trakcie szkolenia nie musi oznaczać jego odwołania. Pozostaje to w decyzji Organizatora.

§ 4

1. Rezerwacja terminu Szkolenia dla Uczestnika jest ważna po zaksięgowaniu przez Organizatora wpłaty w wysokości 100% opłaty za Szkolenie i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu. Potwierdzenie rezerwacji Uczestnik otrzymuje na podany Organizatorowi adres email, lub poprzez inną formę wiadomości (sms, komunikator messenger, lub inny).
2. Maksymalna liczba uczestników w Szkoleniu jest ograniczona do 1. Pierwszeństwo rezerwacji mają osoby, które w pierwszej kolejności wysłały zgłoszenie i potwierdziły swoje uczestnictwo akceptacją Regulaminu i wpłatą opłaty za Szkolenie. Nie uiszczenie opłaty za Szkolenie w wskazanym przez Organizatora terminie skutkuje wycofaniem zgłoszenia.
3. Każdy Uczestnik ma możliwość rezygnacji ze Szkolenia w dowolnym terminie. W takim wypadku opłata za udział w Szkoleniu zostaje zastąpiona opłatą za rezygnację związaną z poniesionymi przez Organizatora kosztami, liczoną w następujący sposób:
a. Rezygnacja w okresie powyżej 24 godzin – brak opłaty za szkolenie
b. Rezygnacja w okresie poniżej 24 godzin – 100% opłaty za szkolenie
Wysokość procentu jako opłaty za rezygnację naliczana jest od ceny szkolenia ustalonej w dniu rezerwacji Szkolenia. Uczestnik może najpóźniej w terminie 1 dnia przed Szkoleniem wskazać na swoje miejsce inną osobę spełniającą warunki uczestnictwa w Szkoleniu. W takim wypadku rezygnujący Uczestnik nie ponosi opłaty za rezygnację, a kwestia rozliczenia pozostaje między Uczestnikiem, a wskazanym przez niego kandydatem. Dane nowego Uczestnika muszą zostać przesłane Organizatorowi emailem najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem szkolenia.

§ 5

1. Uczestnik ma obowiązek stawienia się co najmniej 15 minut przed rozpoczęciem Szkolenia we wskazanym przez Organizatora miejscu. Spóźnienie Uczestnika oznacza skrócenie Szkolenia o czas spóźnienia.
2. Uczestnik ma obowiązek stosowania się do poleceń prowadzących instruktorów. Rażące zlekceważenie poleceń wpływające na bezpieczeństwo Uczestnika, lub innych Uczestników może skutkować wykluczeniem ze szkolenia w trybie natychmiastowym bez możliwości zwrotu opłaty za Szkolenie.
3. Spożywanie alkoholu i/lub środków odurzających w trakcie, lub przed Szkoleniem skutkuje natychmiastowym usunięciem z miejsca szkoleniowego bez zwrotu opłaty za Szkolenie.

§ 6

1. Każdy z Uczestników ponosi odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia własnego motocykla podczas Szkolenia, oraz za spowodowane przez siebie uszkodzenia infrastruktury obiektu szkoleniowego. Akceptując regulamin Uczestnik oświadcza, że nie będzie dochodził żadnych roszczeń z tytułu szkody osobie, lub mieniu od Organizatora oraz prowadzących.
2. Uczestnik bierze udział w szkoleniu na własne ryzyko. Uczestnik powinien być świadomy, że jazda motocyklem jest niebezpieczna i niesie za sobą możliwości trwałej utraty zdrowia, lub życia. Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody poniesione przez uczestnika na skutek wypadku.
3. Odpowiedzialność za uszkodzenie motocykla Organizatora udostępnionego uczestnikowi ponosi Uczestnik.

§ 7

Zdjęcia i filmy wykonane przez Organizatora, lub jego przedstawicieli w czasie Szkolenia są własnością Organizatora. Prawa własności należą do Organizatora. Organizator może wykorzystać wszelkie materiały do celów reklamowych i marketingowych, włączając w to obrazy z dźwiękiem oraz zdjęcia, na których poszczególni uczestnicy mogą zostać rozpoznani. Akceptując regulamin Uczestnik zrzeka się prawa do pobierania opłat od Organizatora za korzystanie z wymienionych materiałów. Wykonywanie zdjęć, lub filmów przez uczestników jest możliwe po uzgodnieniu z Organizatorem. Ewentualny udział osób towarzyszących należy uzgodnić z Organizatorem.

§ 9

1. Uczestnik akceptując Regulamin wyraża zgodę na przesyłanie informacji związanych ze Szkoleniem, w którym weźmie udział oraz informacji reklamowych o kolejnych Szkoleniach. Rezygnacja z subskrypcji musi zostać przesłana do Organizatora poprzez wiadomość email.
2. Wszelkie ewentualne spory nieuregulowane w niniejszym regulaminie należy rozstrzygać na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. Sądem do rozstrzygania sporów jest Sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.

Gdynia, 11.01.2022

Regulamin Szkolenia Doskonalenia Techniki Jazdy Motocyklem “Na Kolanie”

§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i uczestnictwa w szkoleniach doskonalenia techniki jazdy motocyklem pn „Na Kolanie” (dalej: „Szkolenia”).
2. Szkolenia organizowane są dla kierowców amatorów, a także dla kierowców zaawansowanych i posiadających umiejętności w technice jazdy motocyklem.
3. Szkolenia nie mają charakteru zawodów.

§ 2

Organizatorem szkoleń doskonalenia techniki jazdy motocyklem pn. „Na Kolanie” jest:
Alicja Nowińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Na Kolanie Alicja Nowińska, ul. Stanisława Filipkowskiego 16/1, 81-578 Gdynia, NIP: 7422141181 oraz Maciej Nowiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Na Kolanie Maciej Nowiński, ul. Stanisława Filipkowskiego 16/1, 81-578 Gdynia, NIP: 5842541696  www.nakolanie.pl, e-mail: kontakt@nakolanie.pl (dalej: „Organizator”).
Lokalizacja szkoleń: Odtj Autodrom Pomorze, ul. Żuławska 5, 83-032 Pszczółki
Organizator przed każdą edycją szkolenia poinformuje uczestników o ewentualnych zmianach.

§ 3

1. Organizator zastrzega, że do uczestnictwa w Szkoleniu mogą przystąpić jedynie osoby spełniające poniższe warunki:
a. posiadają ukończone 18 lat, lub w przypadku braku ukończonych 18 lat jest w towarzystwie opiekuna prawnego na czas części praktycznej Szkolenia. Opiekun prawny musi podpisać zgodę pisemna na udział osoby niepełnoletniej w Szkoleniu;
b. posiadają oraz okażą Organizatorowi w dniu szkolenia uprawnienia do kierowania motocyklem, na którym będą się szkolić. W tym wypadku kat. A,A2,A1, lub B powyżej 3 lat;
c. posiadają sprawny motocykl, z ważnym w dniu szkolenia przeglądem technicznym i ubezpieczeniem OC (do okazania Organizatorowi w dniu szkolenia);
d. posiadają motocyklowy strój ochronny w postaci: kasku motocyklowego spełniającego normę ECE 22-05, motocyklowych rękawic, spodni, kurtki, butów posiadających wzmocnienia oraz ochraniacze newralgicznych punktów.
e. akceptują Regulamin i uiszczą opłatę na wskazany przez Organizatora rachunek bankowy w ciągu 10 dni od otrzymania niniejszego Regulaminu, ale nie później niż na 1 dni przed rozpoczęciem Szkolenia. (dalej: „Uczestnicy”)

2. Szkolenia będą odbywały się w edycjach rocznych w okresie od kwietnia do września przy czym szczegóły w zakresie terminów dostępnych Szkoleń przekazuje każdocześnie Organizator za pośrednictwem strony internetowej www.nakolanie.com lub portalu facebook.pl.
3. Każde Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne w wymiarze 2 godzin i zajęcia praktyczne w wymiarze 5 godzin.
4. Zajęcia teoretyczne Szkolenia są obowiązkowe. Pominięcie udziału w zajęciach teoretycznych Szkolenia bez zgody Organizatora jest równoznaczne z rezygnacją ze Szkolenia bez możliwości zwrotu opłaty.
5. Zajęcia praktyczne Szkolenia podzielone są na III części. I część trwa 0.5 godziny, II część 0.5 godziny, III część 4 godziny. W trakcie III części Szkolenia praktycznego uczestnik będzie mógł zastosować indywidualną przerwę zgodnie ze swoją wytrzymałością i samopoczuciem w dowolnym momencie.
6. Organizator zastrzega prawo do odwołania Szkolenia w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, z przyczyn losowych, lub gdy w odpowiednim okresie nie zbierze się wymagana liczba Uczestników. O takiej sytuacji Uczestnicy zostaną poinformowani poprzez wiadomość SMS lub wiadomością email, na dane podane Organizatorowi przy zgłoszeniu. W przypadku odwołania Szkolenia Organizator zobowiązuje się do zwrotu 100% wpłaconej opłaty w ciągu 7 dni od daty poinformowania Uczestnika o odwołaniu szkolenia na wskazany przez uczestnika rachunek bankowy. Odwołanie Szkolenia z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych może nastąpić jedynie w miejscu i dniu Szkolenia po zapoznaniu się z warunkami przez Organizatora. Wystąpienie niewielkich opadów deszczu przed rozpoczęciem, lub w trakcie szkolenia nie musi oznaczać jego odwołania. Pozostaje to w decyzji Organizatora.

§ 4

1. Rezerwacja terminu Szkolenia dla Uczestnika jest ważna po zaksięgowaniu przez Organizatora wpłaty w wysokości 100% opłaty za Szkolenie i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu. Potwierdzenie rezerwacji Uczestnik otrzymuje na podany Organizatorowi adres email.
2. Maksymalna liczba uczestników w Szkoleniu jest ograniczona do 12. Pierwszeństwo rezerwacji mają osoby, które w pierwszej kolejności wysłały zgłoszenie i potwierdziły swoje uczestnictwo akceptacją Regulaminu i wpłatą opłaty za Szkolenie. Nie uiszczenie opłaty za Szkolenie w wskazanym przez Organizatora terminie skutkuje wycofaniem zgłoszenia.
3. W przypadku braku miejsc Organizator tworzy listę rezerwową Szkolenia. Osoby, które nie wniosą opłaty w terminie tracą miejsce na rzecz osoby z listy rezerwowej spełniającej warunki uczestnictwa.
4. Każdy Uczestnik ma możliwość rezygnacji ze Szkolenia w dowolnym terminie. W takim wypadku opłata za udział w Szkoleniu zostaje zastąpiona opłatą za rezygnację związaną z poniesionymi przez Organizatora kosztami, liczoną w następujący sposób:
a. Rezygnacja w okresie powyżej 30 dni – brak opłaty;
b. Rezygnacja w okresie od 30 do 23 dni – 25% opłaty za szkolenie;
c. Rezygnacja w okresie od 22 do15 dni – 50% opłaty za szkolenie;
d. Rezygnacja w okresie od 14 do 8 dni – 75% opłaty za szkolenie;
e. Rezygnacja w okresie poniżej 8 dni – 100% opłaty za szkolenie
Wysokość procentu jako opłaty za rezygnację naliczana jest od ceny szkolenia ustalonej w dniu rezerwacji Szkolenia. Uczestnik może najpóźniej w terminie 1 dnia przed Szkoleniem wskazać na swoje miejsce inną osobę spełniającą warunki uczestnictwa w Szkoleniu. W takim wypadku rezygnujący Uczestnik nie ponosi opłaty za rezygnację, a kwestia rozliczenia pozostaje między Uczestnikiem, a wskazanym przez niego kandydatem. Dane nowego Uczestnika muszą zostać przesłane Organizatorowi emailem najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem szkolenia.

§ 5

1. Organizator dopuszcza możliwość zgłoszenia uczestnictwa w Szkoleniu dla osób, które zakupiły voucher oraz dokonały rezerwacji miejsca w Szkoleniu przez stronę internetową. Vouchery są imienne dlatego mogą je wykorzystać osoby podane przy składaniu zamówienia on-line.
2. Voucher należy wykorzystać zgodnie z datą ważności tj. wyłącznie w okresie trwania edycji rocznej dla cyklu Szkoleń.
3. Zakup vouchera traktowany jest równoznacznie z opłatą za Szkolenie. Właściciela vouchera obowiązuje rezerwacja wybranego terminu Szkolenia.
4. Rezygnacja ze Szkolenia nie upoważnia do zwrotu opłaty za voucher. Możliwa jest zmiana terminu rezerwacji Szkolenia w okresie trwania edycji rocznej dla cyklu Szkoleń, przy czym po uprzednim wyrażeniu zgody przez Organizatora.
5. Organizator nie gwarantuje miejsca na Szkoleniu dla posiadaczy vouchera. Obowiązuje pierwszeństwo rezerwacji ujęte w Regulaminie.

§ 6

1. Uczestnik ma obowiązek stawienia się co najmniej 15 minut przed rozpoczęciem Szkolenia we wskazanym przez Organizatora miejscu. Spóźnienia powyżej 45 minut na część teoretyczną Szkolenia uprawnia Organizatora do wykluczenia Uczestnika z części praktycznej Szkolenia bez zwrotu opłaty za Szkolenie lub za voucher. Szczególne sytuacje należy uzgadniać telefonicznie z Organizatorem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2. Uczestnik ma obowiązek stosowania się do poleceń prowadzących instruktorów. Rażące zlekceważenie poleceń wpływające na bezpieczeństwo Uczestnika, lub innych Uczestników może skutkować wykluczeniem ze szkolenia w trybie natychmiastowym bez możliwości zwrotu opłaty za Szkolenie lub voucher.
3. Spożywanie alkoholu i/lub środków odurzających w trakcie, lub przed Szkoleniem skutkuje natychmiastowym usunięciem z ośrodka szkoleniowego bez zwrotu opłaty za Szkolenie lub voucher.

§ 7

1. Każdy z Uczestników ponosi odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia własnego motocykla podczas Szkolenia, oraz za spowodowane przez siebie uszkodzenia infrastruktury obiektu szkoleniowego. Akceptując regulamin Uczestnik oświadcza, że nie będzie dochodził żadnych roszczeń z tytułu szkody osobie, lub mieniu od Organizatora, prowadzących szkolenie oraz innych uczestników. Wymienione osoby trzecie mogą ponieść odpowiedzialność za szkodę tylko wtedy, gdy szkoda została spowodowana przez którąś z nich umyślnie, lub na skutek rażącego zaniedbania polecenia instruktorów.
2. Uczestnik bierze udział w szkoleniu na własne ryzyko. Uczestnik powinien być świadomy, że jazda motocyklem jest niebezpieczna i niesie za sobą możliwości trwałej utraty zdrowia, lub życia. Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody poniesione przez uczestnika na skutek wypadku.
3. Odpowiedzialność za uszkodzenie motocykla Organizatora udostępnionego uczestnikowi ponosi Organizator, chyba że było ono następstwem rażącego zaniedbania polecenia instruktora przez Uczestnika, bądź spowodowane przez niego celowo.
4. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia opieki ratownika medycznego.

§ 8

Zdjęcia i filmy wykonane przez Organizatora, lub jego przedstawicieli w czasie Szkolenia są własnością Organizatora. Prawa własności należą do Organizatora. Organizator może wykorzystać wszelkie materiały do celów reklamowych i marketingowych, włączając w to obrazy z dźwiękiem oraz zdjęcia, na których poszczególni uczestnicy mogą zostać rozpoznani. Akceptując regulamin Uczestnik zrzeka się prawa do pobierania opłat od Organizatora za korzystanie z wymienionych materiałów. Wykonywanie zdjęć, lub filmów przez uczestników jest możliwe po uzgodnieniu z Organizatorem. Ewentualny udział osób towarzyszących należy uzgodnić z Organizatorem.

§ 9

1. Uczestnik akceptując Regulamin wyraża zgodę na przesyłanie informacji związanych ze Szkoleniem, w którym weźmie udział oraz informacji reklamowych o kolejnych Szkoleniach. Rezygnacja z subskrypcji musi zostać przesłana do Organizatora poprzez wiadomość email.
2. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu obiektu szkoleniowego, na którym odbywać się będzie Szkolenie. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej obiektu.
3. Wszelkie ewentualne spory nieuregulowane w niniejszym regulaminie należy rozstrzygać na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. Sądem do rozstrzygania sporów jest Sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.

Gdynia, 11.01.2022

 • Regulamin Szkolenia Doskonalenia Techniki Jazdy Motocyklem “Na Kolanie”

  § 1

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i uczestnictwa w szkoleniach doskonalenia techniki jazdy motocyklem pn „Na Kolanie” (dalej: „Szkolenia”).
  2. Szkolenia organizowane są dla kierowców amatorów, a także dla kierowców zaawansowanych i posiadających umiejętności w technice jazdy motocyklem.
  3. Szkolenia nie mają charakteru zawodów.

  § 2

  Organizatorem szkoleń doskonalenia techniki jazdy motocyklem pn. „Na Kolanie” jest:
  Alicja Nowińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Na Kolanie Alicja Nowińska, ul. Stanisława Filipkowskiego 16/1, 81-578 Gdynia, NIP: 7422141181 oraz Maciej Nowiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Na Kolanie Maciej Nowiński, ul. Stanisława Filipkowskiego 16/1, 81-578 Gdynia, NIP: 5842541696  www.nakolanie.pl, e-mail: kontakt@nakolanie.pl (dalej: „Organizator”).
  Lokalizacja szkoleń: Odtj Autodrom Pomorze, ul. Żuławska 5, 83-032 Pszczółki
  Organizator przed każdą edycją szkolenia poinformuje uczestników o ewentualnych zmianach.

  § 3

  1. Organizator zastrzega, że do uczestnictwa w Szkoleniu mogą przystąpić jedynie osoby spełniające poniższe warunki:
  a. posiadają ukończone 18 lat, lub w przypadku braku ukończonych 18 lat jest w towarzystwie opiekuna prawnego na czas części praktycznej Szkolenia. Opiekun prawny musi podpisać zgodę pisemna na udział osoby niepełnoletniej w Szkoleniu;
  b. posiadają oraz okażą Organizatorowi w dniu szkolenia uprawnienia do kierowania motocyklem, na którym będą się szkolić. W tym wypadku kat. A,A2,A1, lub B powyżej 3 lat;
  c. posiadają sprawny motocykl, z ważnym w dniu szkolenia przeglądem technicznym i ubezpieczeniem OC (do okazania Organizatorowi w dniu szkolenia);
  d. posiadają motocyklowy strój ochronny w postaci: kasku motocyklowego spełniającego normę ECE 22-05, motocyklowych rękawic, spodni, kurtki, butów posiadających wzmocnienia oraz ochraniacze newralgicznych punktów.
  e. akceptują Regulamin i uiszczą opłatę na wskazany przez Organizatora rachunek bankowy w ciągu 10 dni od otrzymania niniejszego Regulaminu, ale nie później niż na 1 dni przed rozpoczęciem Szkolenia. (dalej: „Uczestnicy”)

  2. Szkolenia będą odbywały się w edycjach rocznych w okresie od kwietnia do września przy czym szczegóły w zakresie terminów dostępnych Szkoleń przekazuje każdocześnie Organizator za pośrednictwem strony internetowej www.nakolanie.com lub portalu facebook.pl.
  3. Każde Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne w wymiarze 2 godzin i zajęcia praktyczne w wymiarze 5 godzin.
  4. Zajęcia teoretyczne Szkolenia są obowiązkowe. Pominięcie udziału w zajęciach teoretycznych Szkolenia bez zgody Organizatora jest równoznaczne z rezygnacją ze Szkolenia bez możliwości zwrotu opłaty.
  5. Zajęcia praktyczne Szkolenia podzielone są na III części. I część trwa 0.5 godziny, II część 0.5 godziny, III część 4 godziny. W trakcie III części Szkolenia praktycznego uczestnik będzie mógł zastosować indywidualną przerwę zgodnie ze swoją wytrzymałością i samopoczuciem w dowolnym momencie.
  6. Organizator zastrzega prawo do odwołania Szkolenia w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, z przyczyn losowych, lub gdy w odpowiednim okresie nie zbierze się wymagana liczba Uczestników. O takiej sytuacji Uczestnicy zostaną poinformowani poprzez wiadomość SMS lub wiadomością email, na dane podane Organizatorowi przy zgłoszeniu. W przypadku odwołania Szkolenia Organizator zobowiązuje się do zwrotu 100% wpłaconej opłaty w ciągu 7 dni od daty poinformowania Uczestnika o odwołaniu szkolenia na wskazany przez uczestnika rachunek bankowy. Odwołanie Szkolenia z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych może nastąpić jedynie w miejscu i dniu Szkolenia po zapoznaniu się z warunkami przez Organizatora. Wystąpienie niewielkich opadów deszczu przed rozpoczęciem, lub w trakcie szkolenia nie musi oznaczać jego odwołania. Pozostaje to w decyzji Organizatora.

  § 4

  1. Rezerwacja terminu Szkolenia dla Uczestnika jest ważna po zaksięgowaniu przez Organizatora wpłaty w wysokości 100% opłaty za Szkolenie i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu. Potwierdzenie rezerwacji Uczestnik otrzymuje na podany Organizatorowi adres email.
  2. Maksymalna liczba uczestników w Szkoleniu jest ograniczona do 12. Pierwszeństwo rezerwacji mają osoby, które w pierwszej kolejności wysłały zgłoszenie i potwierdziły swoje uczestnictwo akceptacją Regulaminu i wpłatą opłaty za Szkolenie. Nie uiszczenie opłaty za Szkolenie w wskazanym przez Organizatora terminie skutkuje wycofaniem zgłoszenia.
  3. W przypadku braku miejsc Organizator tworzy listę rezerwową Szkolenia. Osoby, które nie wniosą opłaty w terminie tracą miejsce na rzecz osoby z listy rezerwowej spełniającej warunki uczestnictwa.
  4. Każdy Uczestnik ma możliwość rezygnacji ze Szkolenia w dowolnym terminie. W takim wypadku opłata za udział w Szkoleniu zostaje zastąpiona opłatą za rezygnację związaną z poniesionymi przez Organizatora kosztami, liczoną w następujący sposób:
  a. Rezygnacja w okresie powyżej 30 dni – brak opłaty;
  b. Rezygnacja w okresie od 30 do 23 dni – 25% opłaty za szkolenie;
  c. Rezygnacja w okresie od 22 do15 dni – 50% opłaty za szkolenie;
  d. Rezygnacja w okresie od 14 do 8 dni – 75% opłaty za szkolenie;
  e. Rezygnacja w okresie poniżej 8 dni – 100% opłaty za szkolenie
  Wysokość procentu jako opłaty za rezygnację naliczana jest od ceny szkolenia ustalonej w dniu rezerwacji Szkolenia. Uczestnik może najpóźniej w terminie 1 dnia przed Szkoleniem wskazać na swoje miejsce inną osobę spełniającą warunki uczestnictwa w Szkoleniu. W takim wypadku rezygnujący Uczestnik nie ponosi opłaty za rezygnację, a kwestia rozliczenia pozostaje między Uczestnikiem, a wskazanym przez niego kandydatem. Dane nowego Uczestnika muszą zostać przesłane Organizatorowi emailem najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem szkolenia.

  § 5

  1. Organizator dopuszcza możliwość zgłoszenia uczestnictwa w Szkoleniu dla osób, które zakupiły voucher oraz dokonały rezerwacji miejsca w Szkoleniu przez stronę internetową. Vouchery są imienne dlatego mogą je wykorzystać osoby podane przy składaniu zamówienia on-line.
  2. Voucher należy wykorzystać zgodnie z datą ważności tj. wyłącznie w okresie trwania edycji rocznej dla cyklu Szkoleń.
  3. Zakup vouchera traktowany jest równoznacznie z opłatą za Szkolenie. Właściciela vouchera obowiązuje rezerwacja wybranego terminu Szkolenia.
  4. Rezygnacja ze Szkolenia nie upoważnia do zwrotu opłaty za voucher. Możliwa jest zmiana terminu rezerwacji Szkolenia w okresie trwania edycji rocznej dla cyklu Szkoleń, przy czym po uprzednim wyrażeniu zgody przez Organizatora.
  5. Organizator nie gwarantuje miejsca na Szkoleniu dla posiadaczy vouchera. Obowiązuje pierwszeństwo rezerwacji ujęte w Regulaminie.

  § 6

  1. Uczestnik ma obowiązek stawienia się co najmniej 15 minut przed rozpoczęciem Szkolenia we wskazanym przez Organizatora miejscu. Spóźnienia powyżej 45 minut na część teoretyczną Szkolenia uprawnia Organizatora do wykluczenia Uczestnika z części praktycznej Szkolenia bez zwrotu opłaty za Szkolenie lub za voucher. Szczególne sytuacje należy uzgadniać telefonicznie z Organizatorem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  2. Uczestnik ma obowiązek stosowania się do poleceń prowadzących instruktorów. Rażące zlekceważenie poleceń wpływające na bezpieczeństwo Uczestnika, lub innych Uczestników może skutkować wykluczeniem ze szkolenia w trybie natychmiastowym bez możliwości zwrotu opłaty za Szkolenie lub voucher.
  3. Spożywanie alkoholu i/lub środków odurzających w trakcie, lub przed Szkoleniem skutkuje natychmiastowym usunięciem z ośrodka szkoleniowego bez zwrotu opłaty za Szkolenie lub voucher.

  § 7

  1. Każdy z Uczestników ponosi odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia własnego motocykla podczas Szkolenia, oraz za spowodowane przez siebie uszkodzenia infrastruktury obiektu szkoleniowego. Akceptując regulamin Uczestnik oświadcza, że nie będzie dochodził żadnych roszczeń z tytułu szkody osobie, lub mieniu od Organizatora, prowadzących szkolenie oraz innych uczestników. Wymienione osoby trzecie mogą ponieść odpowiedzialność za szkodę tylko wtedy, gdy szkoda została spowodowana przez którąś z nich umyślnie, lub na skutek rażącego zaniedbania polecenia instruktorów.
  2. Uczestnik bierze udział w szkoleniu na własne ryzyko. Uczestnik powinien być świadomy, że jazda motocyklem jest niebezpieczna i niesie za sobą możliwości trwałej utraty zdrowia, lub życia. Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody poniesione przez uczestnika na skutek wypadku.
  3. Odpowiedzialność za uszkodzenie motocykla Organizatora udostępnionego uczestnikowi ponosi Organizator, chyba że było ono następstwem rażącego zaniedbania polecenia instruktora przez Uczestnika, bądź spowodowane przez niego celowo.
  4. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia opieki ratownika medycznego.

  § 8

  Zdjęcia i filmy wykonane przez Organizatora, lub jego przedstawicieli w czasie Szkolenia są własnością Organizatora. Prawa własności należą do Organizatora. Organizator może wykorzystać wszelkie materiały do celów reklamowych i marketingowych, włączając w to obrazy z dźwiękiem oraz zdjęcia, na których poszczególni uczestnicy mogą zostać rozpoznani. Akceptując regulamin Uczestnik zrzeka się prawa do pobierania opłat od Organizatora za korzystanie z wymienionych materiałów. Wykonywanie zdjęć, lub filmów przez uczestników jest możliwe po uzgodnieniu z Organizatorem. Ewentualny udział osób towarzyszących należy uzgodnić z Organizatorem.

  § 9

  1. Uczestnik akceptując Regulamin wyraża zgodę na przesyłanie informacji związanych ze Szkoleniem, w którym weźmie udział oraz informacji reklamowych o kolejnych Szkoleniach. Rezygnacja z subskrypcji musi zostać przesłana do Organizatora poprzez wiadomość email.
  2. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu obiektu szkoleniowego, na którym odbywać się będzie Szkolenie. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej obiektu.
  3. Wszelkie ewentualne spory nieuregulowane w niniejszym regulaminie należy rozstrzygać na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. Sądem do rozstrzygania sporów jest Sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.

  Gdynia, 11.01.2022

Regulamin Szkolenia Doskonalenia Techniki Jazdy Motocyklem “Na Kolanie – szkolenie indywidualne w trasie”

§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i uczestnictwa w szkoleniach doskonalenia techniki jazdy motocyklem pt. „Na Kolanie – szkolenie indywidualne w trasie” (dalej: „Szkolenia”).
2. Szkolenia organizowane są dla kierowców amatorów, a także dla kierowców zaawansowanych i posiadających umiejętności w technice jazdy motocyklem.
3. Szkolenia nie mają charakteru zawodów.

§ 2

Organizatorem szkoleń doskonalenia techniki jazdy motocyklem pn. „Na Kolanie” jest:
Alicja Nowińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Na Kolanie Alicja Nowińska, ul. Stanisława Filipkowskiego 16/1, 81-578 Gdynia, NIP: 7422141181 oraz Maciej Nowiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Na Kolanie Maciej Nowiński, ul. Stanisława Filipkowskiego 16/1, 81-578 Gdynia, NIP: 5842541696  www.nakolanie.pl, e-mail: kontakt@nakolanie.pl (dalej: „Organizator”).
Lokalizacja szkolenia: drogi publiczne województwa pomorskiego.
Organizator przed każdą edycją szkolenia ustali z uczestnikiem miejscu spotkania.

§ 3

1. Organizator zastrzega, że do uczestnictwa w Szkoleniu mogą przystąpić jedynie osoby spełniające poniższe warunki:
a. posiadają ukończone 18 lat, lub w przypadku braku ukończonych 18 lat jest w towarzystwie opiekuna prawnego na czas części praktycznej Szkolenia. Opiekun prawny musi podpisać zgodę pisemna na udział osoby niepełnoletniej w Szkoleniu;
b. posiadają oraz okażą Organizatorowi w dniu szkolenia uprawnienia do kierowania motocyklem, na którym będą się szkolić.
c. posiadają motocyklowy strój ochronny w postaci: kasku motocyklowego spełniającego normę ECE 22-05, motocyklowych rękawic, spodni, kurtki, butów posiadających wzmocnienia oraz ochraniacze newralgicznych punktów.
d. akceptują Regulamin i uiszczą opłatę na wskazany przez Organizatora rachunek bankowy nie później niż na 1 dni przed rozpoczęciem Szkolenia. (dalej: „Uczestnicy”)

2. Szkolenia będą odbywały się w edycjach rocznych w okresie od kwietnia do września przy czym szczegóły w zakresie terminów dostępnych Szkoleń przekazuje każdocześnie Organizator za pośrednictwem strony internetowej www.nakolanie.com lub portalu facebook.pl.
3. Każde Szkolenie obejmuje zajęcia praktyczne w wymiarze 2 godziny z możliwością wydłużenia.
4. Organizator zastrzega prawo do odwołania Szkolenia w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, z przyczyn losowych. O takiej sytuacji Uczestnicy zostaną poinformowani poprzez wiadomość SMS lub wiadomością email, na dane podane Organizatorowi przy zgłoszeniu. W przypadku odwołania Szkolenia Organizator zobowiązuje się do zwrotu 100% wpłaconej opłaty w ciągu 7 dni od daty poinformowania Uczestnika o odwołaniu szkolenia na wskazany przez uczestnika rachunek bankowy. Odwołanie Szkolenia z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych może nastąpić jedynie w miejscu i dniu Szkolenia po zapoznaniu się z warunkami przez Organizatora. Wystąpienie niewielkich opadów deszczu przed rozpoczęciem, lub w trakcie szkolenia nie musi oznaczać jego odwołania. Pozostaje to w decyzji Organizatora.

§ 4

1. Rezerwacja terminu Szkolenia dla Uczestnika jest ważna po zaksięgowaniu przez Organizatora wpłaty w wysokości 100% opłaty za Szkolenie i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu. Potwierdzenie rezerwacji Uczestnik otrzymuje na podany Organizatorowi adres email, lub poprzez inną formę wiadomości (sms, komunikator messenger, lub inny).
2. Maksymalna liczba uczestników w Szkoleniu jest ograniczona do 1. Pierwszeństwo rezerwacji mają osoby, które w pierwszej kolejności wysłały zgłoszenie i potwierdziły swoje uczestnictwo akceptacją Regulaminu i wpłatą opłaty za Szkolenie. Nie uiszczenie opłaty za Szkolenie w wskazanym przez Organizatora terminie skutkuje wycofaniem zgłoszenia.
3. Każdy Uczestnik ma możliwość rezygnacji ze Szkolenia w dowolnym terminie. W takim wypadku opłata za udział w Szkoleniu zostaje zastąpiona opłatą za rezygnację związaną z poniesionymi przez Organizatora kosztami, liczoną w następujący sposób:
a. Rezygnacja w okresie powyżej 48 godzin – brak opłaty za szkolenie
b. Rezygnacja w okresie poniżej 48 godzin – 100% opłaty za szkolenie
Wysokość procentu jako opłaty za rezygnację naliczana jest od ceny szkolenia ustalonej w dniu rezerwacji Szkolenia. Uczestnik może najpóźniej w terminie 1 dnia przed Szkoleniem wskazać na swoje miejsce inną osobę spełniającą warunki uczestnictwa w Szkoleniu. W takim wypadku rezygnujący Uczestnik nie ponosi opłaty za rezygnację, a kwestia rozliczenia pozostaje między Uczestnikiem, a wskazanym przez niego kandydatem. Dane nowego Uczestnika muszą zostać przesłane Organizatorowi emailem najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem szkolenia.

§ 5

1. Uczestnik ma obowiązek stawienia się co najmniej 15 minut przed rozpoczęciem Szkolenia we wskazanym przez Organizatora miejscu. Spóźnienie Uczestnika oznacza skrócenie Szkolenia o czas spóźnienia.
2. Uczestnik ma obowiązek stosowania się do poleceń prowadzących instruktorów. Rażące zlekceważenie poleceń wpływające na bezpieczeństwo Uczestnika, lub innych Uczestników może skutkować wykluczeniem ze szkolenia w trybie natychmiastowym bez możliwości zwrotu opłaty za Szkolenie.
3. Spożywanie alkoholu i/lub środków odurzających w trakcie, lub przed Szkoleniem skutkuje natychmiastowym usunięciem z miejsca szkoleniowego bez zwrotu opłaty za Szkolenie.

§ 6

1. Każdy z Uczestników ponosi odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia własnego motocykla podczas Szkolenia, oraz za spowodowane przez siebie uszkodzenia infrastruktury obiektu szkoleniowego. Akceptując regulamin Uczestnik oświadcza, że nie będzie dochodził żadnych roszczeń z tytułu szkody osobie, lub mieniu od Organizatora oraz prowadzących.
2. Uczestnik bierze udział w szkoleniu na własne ryzyko. Uczestnik powinien być świadomy, że jazda motocyklem jest niebezpieczna i niesie za sobą możliwości trwałej utraty zdrowia, lub życia. Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody poniesione przez uczestnika na skutek wypadku.

§ 7

Zdjęcia i filmy wykonane przez Organizatora, lub jego przedstawicieli w czasie Szkolenia są własnością Organizatora. Prawa własności należą do Organizatora. Organizator może wykorzystać wszelkie materiały do celów reklamowych i marketingowych, włączając w to obrazy z dźwiękiem oraz zdjęcia, na których poszczególni uczestnicy mogą zostać rozpoznani. Akceptując regulamin Uczestnik zrzeka się prawa do pobierania opłat od Organizatora za korzystanie z wymienionych materiałów. Wykonywanie przez Uczestnika zdjęć, lub filmów podczas szkolenia jest zabronione. Ewentualny udział osób towarzyszących należy uzgodnić z Organizatorem.

§ 8

1. Uczestnik akceptując Regulamin wyraża zgodę na przesyłanie informacji związanych ze Szkoleniem, w którym weźmie udział oraz informacji reklamowych o kolejnych Szkoleniach. Rezygnacja z subskrypcji musi zostać przesłana do Organizatora poprzez wiadomość email.
2. Wszelkie ewentualne spory nieuregulowane w niniejszym regulaminie należy rozstrzygać na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. Sądem do rozstrzygania sporów jest Sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.

Regulamin Treningu Doskonalenia Techniki Jazdy Motocyklem “Na Kolanie”

 

§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i uczestnictwa w treningach doskonalenia techniki jazdy motocyklem pn „Na Kolanie” (dalej: „Trening”).
2. Treningi organizowane są dla kierowców amatorów, a także dla kierowców zaawansowanych i posiadających umiejętności w technice jazdy motocyklem.
3. Treningi nie mają charakteru zawodów.

§ 2

Organizatorem Treningów doskonalenia techniki jazdy motocyklem pn. „Na Kolanie” jest:
Alicja Nowińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Na Kolanie Alicja Nowińska, ul. Stanisława Filipkowskiego 16/1, 81-578 Gdynia, NIP: 7422141181 oraz Maciej Nowiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Na Kolanie Maciej Nowiński, ul. Stanisława Filipkowskiego 16/1, 81-578 Gdynia, NIP: 5842541696  www.nakolanie.pl, e-mail: kontakt@nakolanie.pl (dalej: „Organizator”).
Lokalizacja Treningów: Odtj Autodrom Pomorze, ul. Żuławska 5, 83-032 Pszczółki
Organizator przed każdą edycją Treningu poinformuje uczestników o ewentualnych zmianach.

§ 3

1. Organizator zastrzega, że do uczestnictwa w Treningu mogą przystąpić jedynie osoby spełniające poniższe warunki:
a. posiadają ukończone 18 lat, lub w przypadku braku ukończonych 18 lat jest w towarzystwie opiekuna prawnego na czas części praktycznej Treningu. Opiekun prawny musi podpisać zgodę pisemna na udział osoby niepełnoletniej w Treningu;
b. posiadają oraz okażą Organizatorowi w dniu Treningu uprawnienia do kierowania motocyklm, na którym będą trenować. W tym wypadku kat. A,A2,A1, lub B powyżej 3 lat;
c. posiadają sprawny motocykl, z ważnym w dniu Treningu przeglądem technicznym i ubezpieczeniem OC (do okazania Organizatorowi w dniu Treningu);
d. posiadają motocyklowy strój ochronny w postaci: kasku motocyklowego spełniającego normę ECE 22-05, motocyklowych rękawic, spodni, kurtki, butów posiadających wzmocnienia oraz ochraniacze newralgicznych punktów.
e. akceptują Regulamin i uiszczą opłatę na wskazany przez Organizatora rachunek bankowy w ciągu 10 dni od otrzymania niniejszego Regulaminu, ale nie później niż na 1 dni przed rozpoczęciem Treningu. (dalej: „Uczestnicy”)

2. Treningi będą odbywały się w edycjach rocznych w okresie od kwietnia do września przy czym szczegóły w zakresie terminów dostępnych Treningów przekazuje każdocześnie Organizator za pośrednictwem strony internetowej www.nakolanie.com lub portalu facebook.pl.
3. Każdy Trening obejmuje zajęcia praktyczne w wymiarze ustalonym przez Organizatora.
4. Organizator zastrzega prawo do odwołania Treningu w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, z przyczyn losowych, lub gdy w odpowiednim okresie nie zbierze się wymagana liczba Uczestników. O takiej sytuacji Uczestnicy zostaną poinformowani poprzez wiadomość SMS lub wiadomością email, na dane podane Organizatorowi przy zgłoszeniu. W przypadku odwołania Treningu Organizator zobowiązuje się do zwrotu  wpłaconej opłaty w ciągu 7 dni od daty poinformowania Uczestnika o odwołaniu Treningu na wskazany przez uczestnika rachunek bankowy. Zwrot liczony jest procentowo od czasu, o który Trening został skrócony. Odwołanie Treningu z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych może nastąpić jedynie w miejscu i dniu Treningu po zapoznaniu się z warunkami przez Organizatora. Wystąpienie niewielkich opadów deszczu przed rozpoczęciem, lub w trakcie Treningu nie musi oznaczać jego odwołania. Pozostaje to w decyzji Organizatora.

§ 4

1. Rezerwacja terminu Treningu dla Uczestnika jest ważna po zaksięgowaniu przez Organizatora wpłaty w wysokości 100% opłaty za Trening i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu. Potwierdzenie rezerwacji Uczestnik otrzymuje na podany Organizatorowi adres email.
2. Pierwszeństwo rezerwacji mają osoby, które w pierwszej kolejności wysłały zgłoszenie i potwierdziły swoje uczestnictwo akceptacją Regulaminu i wpłatą opłaty za Trening. Nie uiszczenie opłaty za Trening w wskazanym przez Organizatora terminie skutkuje wycofaniem zgłoszenia.
3. W przypadku braku miejsc Organizator tworzy listę rezerwową Treningu. Osoby, które nie wniosą opłaty w terminie tracą miejsce na rzecz osoby z listy rezerwowej spełniającej warunki uczestnictwa.
4. Każdy Uczestnik ma możliwość rezygnacji ze Treningu w dowolnym terminie. W takim wypadku opłata za udział w Treningu zostaje zastąpiona opłatą za rezygnację związaną z poniesionymi przez Organizatora kosztami, liczoną w następujący sposób:
a. Rezygnacja w okresie powyżej 30 dni – brak opłaty;
b. Rezygnacja w okresie od 30 do 23 dni – 25% opłaty za Trening;
c. Rezygnacja w okresie od 22 do15 dni – 50% opłaty za Trening;
d. Rezygnacja w okresie od 14 do 8 dni – 75% opłaty za Trening;
e. Rezygnacja w okresie poniżej 8 dni – 100% opłaty za Trening
Wysokość procentu jako opłaty za rezygnację naliczana jest od ceny Treningu ustalonej w dniu rezerwacji Treningu. Uczestnik może najpóźniej w terminie 1 dnia przed Treningiem wskazać na swoje miejsce inną osobę spełniającą warunki uczestnictwa w Treningu. W takim wypadku rezygnujący Uczestnik nie ponosi opłaty za rezygnację, a kwestia rozliczenia pozostaje między Uczestnikiem, a wskazanym przez niego kandydatem. Dane nowego Uczestnika muszą zostać przesłane Organizatorowi emailem najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem Treningu.

§ 5

1. Organizator dopuszcza możliwość zgłoszenia uczestnictwa w Treningu dla osób, które zakupiły voucher oraz dokonały rezerwacji miejsca w Treningu przez stronę internetową. Vouchery są imienne dlatego mogą je wykorzystać osoby podane przy składaniu zamówienia on-line.
2. Voucher należy wykorzystać zgodnie z datą ważności tj. wyłącznie w okresie trwania edycji rocznej dla cyklu Treningów.
3. Zakup vouchera traktowany jest równoznacznie z opłatą za Trening. Właściciela vouchera obowiązuje rezerwacja wybranego terminu Treningu.
4. Rezygnacja ze Treningu nie upoważnia do zwrotu opłaty za voucher. Możliwa jest zmiana terminu rezerwacji Treningu w okresie trwania edycji rocznej dla cyklu Treningów, przy czym po uprzednim wyrażeniu zgody przez Organizatora.
5. Organizator nie gwarantuje miejsca na Treningu dla posiadaczy vouchera. Obowiązuje pierwszeństwo rezerwacji ujęte w Regulaminie.

§ 6

1. Uczestnik ma obowiązek stawienia się co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem części praktycznej Treningu we wskazanym przez Organizatora miejscu. Spóźnienia powyżej 15 minut  uprawnia Organizatora do wykluczenia Uczestnika z części praktycznej Treningu bez zwrotu opłaty za Trening lub za voucher. Szczególne sytuacje należy uzgadniać telefonicznie z Organizatorem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2. Uczestnik ma obowiązek stosowania się do poleceń Organizatora i wyznaczonych przez niego osób. Rażące zlekceważenie poleceń wpływające na bezpieczeństwo Uczestnika, lub innych Uczestników może skutkować wykluczeniem ze Treningu w trybie natychmiastowym bez możliwości zwrotu opłaty za Trening lub voucher.
3. Spożywanie alkoholu i/lub środków odurzających w trakcie, lub przed Treningiem skutkuje natychmiastowym usunięciem z ośrodka szkoleniowego bez zwrotu opłaty za Trening lub voucher.

§ 7

1. Każdy z Uczestników ponosi odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia własnego motocykla podczas Treningu, oraz za spowodowane przez siebie uszkodzenia infrastruktury obiektu szkoleniowego. Akceptując regulamin Uczestnik oświadcza, że nie będzie dochodził żadnych roszczeń z tytułu szkody osobie, lub mieniu od Organizatora, prowadzących Trening oraz innych uczestników. Wymienione osoby trzecie mogą ponieść odpowiedzialność za szkodę tylko wtedy, gdy szkoda została spowodowana przez którąś z nich umyślnie, lub na skutek rażącego zaniedbania polecenia Organizatora, lub osób przez Organizatora wyznaczonych.
2. Uczestnik bierze udział w Treningu na własne ryzyko. Uczestnik powinien być świadomy, że jazda motocyklem jest niebezpieczna i niesie za sobą możliwości trwałej utraty zdrowia, lub życia. Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody poniesione przez uczestnika na skutek wypadku.
3. Odpowiedzialność za uszkodzenie motocykla Organizatora udostępnionego uczestnikowi ponosi Organizator, chyba że było ono następstwem rażącego zaniedbania polecenia Organizatora przez Uczestnika, bądź spowodowane przez niego celowo.
4. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia opieki ratownika medycznego.

§ 8

Zdjęcia i filmy wykonane przez Organizatora, lub jego przedstawicieli w czasie Treningu są własnością Organizatora. Prawa własności należą do Organizatora. Organizator może wykorzystać wszelkie materiały do celów reklamowych i marketingowych, włączając w to obrazy z dźwiękiem oraz zdjęcia, na których poszczególni uczestnicy mogą zostać rozpoznani. Akceptując regulamin Uczestnik zrzeka się prawa do pobierania opłat od Organizatora za korzystanie z wymienionych materiałów. Wykonywanie zdjęć, lub filmów przez uczestników jest możliwe po uzgodnieniu z Organizatorem. Ewentualny udział osób towarzyszących należy uzgodnić z Organizatorem.

§ 9

1. Uczestnik akceptując Regulamin wyraża zgodę na przesyłanie informacji związanych ze Treningami i Szkoleniami, w którym weźmie udział oraz informacji reklamowych o kolejnych Treningach. Rezygnacja z subskrypcji musi zostać przesłana do Organizatora poprzez wiadomość email.
2. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu obiektu szkoleniowego, na którym odbywać się będzie Trening. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej obiektu.
3. Wszelkie ewentualne spory nieuregulowane w niniejszym regulaminie należy rozstrzygać na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. Sądem do rozstrzygania sporów jest Sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.

Gdynia, 21.04.2023

Koszyk